• First

    First

Introduction to financial research

Speaker: PeiLin Hsieh, Xiaoran Huang, Jingrui Xu, Mengmeng Ao, Ming Gu
Time: 2019-04-29(Monday)16:40-18:00
Venue: N302, Econ Building