• First

    First

Introduction to Economic Field Series Seminar:Applied Microeconomics Field

Speaker: Sifan Zhou, Kai Li, Xiaofang Dong, Xiaolu Zhou, Yang Yue
Time: 2019-03-18(Monday)16:40-18:00
Venue: N302, Econ Building