LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

Xiaojia Bao (WISE & SOE, Xiamen University)

Xiaofang Dong (WISE & SOE, Xiamen University)

Pei Li (WISE & SOE, Xiamen University)

Mouhua Liao (WISE, Xiamen University)

Lina Meng (WISE & SOE, Xiamen University)

Xi Yang (SOE, Xiamen University)

Min Qiang (Kent) Zhao (WISE, Xiamen University)

 

CONTACT INFORMATION

Academic Affairs:

       Min Qiang (Kent) Zhao

       Email: kent_zhao@xmu.edu.cn

Administrative Affairs:

       Email: ruse2017.xiamen@gmail.com